Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V případě jakýchkoli požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění vašich práv stanovených níže uvedeném nás prosím kontaktujte na +421 220 924 224 nebo nám pošlete e-mail na podpora@g4g.sk.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Evropské unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Evropské unie nebo členského státu.

Správcem vašich osobních údajů je:

Slovak Games s.r.o.

Sídlem:

Gajova 11 811 09 Bratislava

IČO: 36862495

(dále jako „G4G” nebo „my”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

V rámci našich zásad transparentnosti si myslíme, že je důležité, abyste přesně věděli, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a pro jaký účel jsou používány.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat profesionální a uživatelsky přívětivé služby a umožnit nám dodržovat naše zákonné povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy.

V případě, že nebudou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro účast na hazardních hrách provozovaných G4G, vezměte prosím na vědomí, že vám účast na hazardních hrách bude odepřena.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Identifikační informace - základní údaje, které slouží k jasné a jednoznačné identifikaci zákazníka (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, je-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního identifikačního dokladu – osobní identifikační průkaz, cestovní pas nebo jiný podobný doklad, občanství, pohlaví).

Kontaktní informace - osobní informace, které nám umožňují poskytovat zákazníkům uživatelsky přívětivější služby v souladu s preferencemi zákazníka a kontaktovat zákazníka (zejména se jedná o telefonní číslo, e-mailovou adresu a další podobné informace poskytnuté zákazníkem). Abychom zákazníkům umožnili používat naše produkty pomocí aplikací a abychom s nimi komunikovali elektronicky, spravujeme přístupová data (především uživatelské jméno zákazníka, heslo, PIN a jakékoli další bezpečnostní prvky), které slouží k bezpečné autentizaci identity zákazníka.

Herní údaje – shromažďujeme také údaje, které souvisejí s činnostmi zákazníka a jsou úzce spojeny s našimi produkty a službami poskytovanými zákazníkem. Máte tak možnost účastnit se hazardních her poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek. Tyto údaje mohou zahrnovat historii her, sebeomezující herní limity, výhry, preferované hry. Pro distribuci obchodních sdělení, která jsou přizpůsobena vašim konkrétním zájmům a potřebám, můžeme také provést analýzu vašeho chování a preferencí (tj. profilování).

Finanční údaje – abychom mohli provádět platební příkazy a plnit zákonné požadavky, musíme zpracovávat údaje o platbách, jako je číslo bankovního účtu, maskované číslo platební karty, platební údaje (suma, totožnost plátce a další údaje o transakcích).

Záznamy telefonních hovorů – když nám zavoláte, můžeme vás na začátku hovoru požádat o souhlas s jeho nahráváním. O takovém záznamu vás budeme vždy předem informovat. Pokud si nepřejete, aby byl váš hovor nahráván, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu, nebo můžete vyslovit nesouhlas s vytvořením nahrávky během telefonního hovoru. Někdy však můžeme potřebovat hovor nahrávat na základě oprávněného zájmu nebo zákonných důvodů (např. možné uplatnění nároku v budoucnosti nebo smluvní závazek), av takovém případě jsme k pořízení nahrávky oprávněni a váš souhlas není vyžadován.

Nahrávání hovorů nám umožňuje zkontrolovat obsah hovoru za účelem zhodnocení kvality našich služeb, určení nejlepších postupů při komunikaci se zákazníkem a identifikace jakýchkoli problémů s dodržováním předpisů. To vše nám umožní vyhovět vašim potřebám a zajistit, aby tým call centra nadále dodržoval pokyny kontrolních orgánů a zlepšoval kvalitu zákaznických služeb.

Ostatní údaje – můžeme také zpracovávat vaše online identifikátory, jako je IP adresa nebo soubory cookie generované vaším zařízením nebo prostřednictvím IT systému či webových stránek. Zpracování těchto údajů nám pomáhá diagnostikovat problémy s naším serverem a spravovat naše webové stránky. Zároveň můžeme takto zprostředkovávat kvalitní prohlížení webové stránky a zapamatovat si vaše nastavení. Další informace naleznete v našich zásadách týkajících se souborů cookie.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné za účelem poskytování našich služeb, nebo pro jiné účely níže:

• Za účelem registrace k účasti na hazardních hrách, buď prostřednictvím webové stránky, nebo prostřednictvím našich prodejních míst. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (tj. umožnění účasti na hazardních hrách), které jste stranou.

• Abychom propagovali naše produkty a služby nebo jiné oblasti (například jednotlivé sporty nebo sportovní události), pořádáme různé projekty, soutěže a jiné marketingové akce, kde lze pořizovat vizuální nebo audiovizuální nahrávky. V rámci těchto činností můžeme získat v omezeném rozsahu údaje o vašem jménu(ech), příjmení, místě narození, e-mailové adrese, telefonním čísle, vašem oblíbeném sportovním klubu, trvalém pobytu a korespondenční adrese, a to za účelem umožnění účasti na těchto projektech , soutěžích a marketingových akcích. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy nebo náš oprávněný zájem.

• Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, které se na nás vztahují, například zákonem č.j. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 297/2008 Sb. 30/2019 Sb. o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.j. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem č.j. 563/2009 Sb. daňový řád ve znění pozdějších předpisů. Zpracování je založeno na dodržování právních předpisů, které jsme povinni dodržovat.

• Za účelem propagace našich produktů a služeb můžeme vaše elektronické kontaktní údaje použít i bez vašeho předchozího souhlasu. Tento druh marketingové komunikace však můžete kdykoli odmítnout).

• Za účelem distribuce přímých marketingových komunikací, které budou přizpůsobeny vašim konkrétním zájmům a potřebám, můžeme provést analýzu vašeho chování a preferencí (tj. profilování). Takové zpracování je založeno na souhlasu, který jste nám poskytli.

• Za účelem zajištění funkčnosti registračního formuláře a herního portálu můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu technických cookies a souvisejících technických údajů. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (tj. umožnění účasti na hazardních hrách), které jste smluvní stranou.

• Za účelem zajištění bezpečnosti IT systémů a sítí. Právní základ pro takové zpracování je náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany.

• Za účelem profilování pro prevenci a odhalování podvodů analyzujeme vaše identifikační údaje, údaje o produktech a službách, profilové údaje a další údaje, abychom zabránili jakékoli podvodné činnosti vykonávané fyzicky nebo digitálně. V tomto případě je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu nebo oprávněném zájmu třetí strany.

• Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany našeho majetku můžeme zpracovat videozáznamy z našich prodejních míst zachycujících vaši tvář. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu.

• Za účelem případných reklamací v budoucnosti zaznamenáváme nahrávky telefonních hovorů. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo oprávněném zájmu třetí strany.

• Za účelem marketingové a statistické analýzy prováděné s cílem získat přehled o chování klienta a odhadnout jeho budoucí jednání nebo obchodní potenciál, profilování klienta, segmentace, reporting atp. Data mohou být zpracována ručně nebo automaticky. Můžeme použít např. Google Analytics, Facebook, Google Ads, Connextra a další. Používáme anonymizovaná nebo agregovaná data. Pokud data nejsou anonymizována, shromažďujeme je s vaším souhlasem.

• Kromě výše uvedeného musíme zpracovat a uložit vaše osobní údaje uvedené výše za účelem uplatnění případných nároků v budoucnosti. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo oprávněném zájmu třetí strany.

Zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Účelem zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu je nabídka produktů a služeb na míru prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jakož i marketingové zpracování, analýza a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku vašim očekáváním a zlepšit naše služby.

Protože vás nechceme obtěžovat zbytečnou nebo nesprávnou komunikací, využíváme shromážděná data, abychom poznali vaše potřeby a mohli vám nabídnout vhodné produkty a služby.

Komunikujeme s vámi prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů, jako jsou telefonní hovory, textové zprávy (SMS), push zprávy (push notifikace), elektronické zprávy (nebo vyskakovací okna) na internetu / v aplikacích mobilního telefonu.

Váš souhlas je dobrovolný. Souhlas se zpracováním údajů můžete odmítnout nebo jej kdykoli odvolat. Pokud nám odmítnete dát svůj souhlas nebo jej zrušíte, nebude to mít žádný vliv na žádný smluvní vztah mezi vámi a G4G, ani na používání jejích produktů a služeb, které takový souhlas nevyžadují. Svůj souhlas můžete odvolat na prodejních místech nebo ve svém hráčském účtu. Kvůli technickým omezením se může odvolání souhlasu projevit s určitým prodlením. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte také právo kdykoli proti takovému zpracování vznést námitku.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, tj. obvykle po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu výslovně vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje archivujeme po dobu 10 let, jak vyžaduje zvláštní zákon, po dobu trvání naší smlouvy, ale i po ukončení smlouvy, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nutné z jiných důvodů, ale rozhodne pouze po nezbytnou dobu ke splnění účelu v každém konkrétním případě.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání souhlasu, který můžete kdykoli odvolat nebo omezit. Pokud tak učiníte, zastavíme zpracování příslušných osobních údajů pro účely, se kterými jste souhlasili.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje během vaší účasti na našich projektech, soutěžích a marketingových akcích, budou tyto osobní údaje zpracovávány během vaší účasti na těchto akcích a nejpozději 1 rok po ukončení vaší účasti. Zpracování osobních údajů za tímto účelem můžete kdykoli omezit.

  • Nahrávky hovorů ukládáme po dobu 1 roku.

Při manipulaci s vašimi daty respektujeme pravidla minimalizace dat. To znamená, že jsme stanovili přísná pravidla interní archivace, abychom zajistili, že nebudeme uchovávat žádné údaje déle, než jsme k tomu oprávněni.

Jak a kde shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje, které zpracovává G4G, pocházejí z různých zdrojů. Zpracováváme zejména údaje, které jsou poskytnuty přímo vámi (např. když žádáte o naše produkty a služby nebo pokud se účastníte našich soutěží či propagačních akcí) nebo které jste vytvořili vaší činností (např. při používání naší webové stránky, aplikací pro mobilní zařízení, atd.) . .). Vaše data můžeme zpracovávat i při vaší osobní návštěvě prodejního místa.

Kromě toho také využíváme informace z veřejných zdrojů (např. sociálních sítí) nebo od spolupracujících třetích stran (např. agentury zabraňující podvodům, poskytovatelé platebních služeb nebo rejstřík obyvatel.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi skupiny G4G.

Každá společnost v rámci skupiny bude sdílet vaše data podle článku 2 výše v rámci spolupráce s ostatními společnostmi v 69GAMES pro interní administrativní účely. Děláme to proto, abychom chránili naše práva a oprávněné zájmy: informace musíme sdílet pro účely řízení bezpečnosti a rizik.

V některých případech můžeme také sdílet vaše osobní údaje v rámci G4G pro marketingové účely, v takovém případě vás požádáme o váš souhlas.

Vaše osobní údaje mohou být také sděleny spolehlivým třetím stranám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, tj. zpracovatelům údajů („zpracovatelům“ se myslí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce) . Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s platebními institucemi, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb spočívajících ve vaší účasti na hazardních hrách, se státními úřady nebo orgány činnými v trestním řízení, pokud to vyžaduje zákon, s externími poradci a dalšími zaměstnanci, kteří podléhají povinnosti mlčenlivosti. Přístup k vašim osobním údajům bude mít jen omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni uchovávat vaše osobní údaje a opatření přijatá k jejich ochraně důvěrně a jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě našich výslovných pokynů.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním?

Vaše data zpracováváme transparentně, správně a v souladu se zákonem. Vaše práva zahrnují: právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo omezit zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k G4G u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak zkontrolujeme věk našich zákazníků?

Pro vstup na naše webové stránky a využívání našich služeb byla stanovena věková hranice 18 let, což znamená, že jsme implementovali technické prostředky, které zamítají registraci lidí pod touto věkovou hranicí. Vědomě nezpracováváme žádné osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud je náš zákazník nebo potenciální zákazník rodičem nebo zákonným zástupcem a je si vědom toho, že jejich dítě nám poskytlo jejich osobní údaje, měli by nás informovat, abychom zabránili zpracování osobních údajů nezletilých. Pokud zjistíme, že zpracováváme osobní údaje osoby mladší 18 let, budou tyto osobní údaje okamžitě zničeny.

Co když dojde ke změnám ve zpracování?

Veškeré změny, které mohou být v budoucnu provedeny v rámci ustanovení o Ochraně osobních údajů, vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Doporučujeme však, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto ustanovení o Ochraně osobních údajů.

Soubory cookies