Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia vašich práv stanovených nižšie uvedenom nás prosím kontaktujte na +421 220 924 224 alebo nám pošlite e-mail na podpora@g4g.sk.

Kto je správca osobných údajov?

Správcom osobných údajov sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené právom Európskej únie alebo členského štátu, môže byť správca alebo konkrétne kritériá pre jeho vymenovanie stanovené právom Európskej únie alebo členského štátu.

Správcom vašich osobných údajov je:

Slovak Games s.r.o.

Sídlo firmy:

Gajova 11 811 09 Bratislava

IČO: 36862495

(ďalej ako „G4G” alebo „my”).

Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

V rámci našich zásad transparentnosti si myslíme, že je dôležité, aby ste presne vedeli, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje a na aký účel sú používané.

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať profesionálne a užívateľsky prívetivé služby a umožniť nám dodržiavať naše zákonné povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy.

V prípade, že nebudú poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre účasť na hazardných hrách prevádzkovaných G4G, vezmite prosím na vedomie, že vám účasť na hazardných hrách bude odopretá.

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Identifikačné informácie - základné údaje, ktoré slúžia na jasnú a jednoznačnú identifikáciu zákazníka (napr. meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo osobného identifikačného dokladu – osobný identifikačný preukaz, cestovný pas alebo iný podobný doklad, občianstvo, pohlavie).

Kontaktné informácie - osobné informácie, ktoré nám umožňujú poskytovať zákazníkom užívateľsky prívetivejšie služby v súlade s preferenciami zákazníka a kontaktovať zákazníka (najmä ide o telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie podobné informácie poskytnuté zákazníkom). Aby sme zákazníkom umožnili používať naše produkty pomocou aplikácií a aby sme s nimi komunikovali elektronicky, spravujeme prístupové dáta (predovšetkým užívateľské meno zákazníka, heslo, PIN a akékoľvek ďalšie bezpečnostné prvky), ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu identity zákazníka.

Herné údaje – zhromažďujeme aj údaje, ktoré súvisia s činnosťami zákazníka a sú úzko spojené s našimi produktmi a službami poskytovanými zákazníkom. Máte tak možnosť zúčastniť sa hazardných hier poskytovaných prostredníctvom našich webových stránok. Tieto údaje môžu zahŕňať históriu hier, sebaobmedzujúce herné limity, výhry, preferované hry. Pre distribúciu obchodných oznámení, ktoré sú prispôsobené vašim konkrétnym záujmom a potrebám, môžeme tiež vykonať analýzu vášho správania a preferencií (tj profilovanie).

Finančné údaje – aby sme mohli vykonávať platobné príkazy a plniť zákonné požiadavky, musíme spracovávať údaje o platbách, ako je číslo bankového účtu, maskované číslo platobnej karty, platobné údaje (suma, totožnosť platiteľa a ďalšie údaje o transakciách).

Záznamy telefónnych hovorov – keď nám zavoláte, môžeme vás na začiatku hovoru požiadať o súhlas s jeho nahrávaním. O takomto zázname vás budeme vždy vopred informovať. Ak si neželáte, aby bol váš hovor nahrávaný, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo chatu, alebo môžete vysloviť nesúhlas s vytvorením nahrávky počas telefónneho hovoru. Niekedy však môžeme potrebovať hovor nahrávať na základe oprávneného záujmu alebo zákonných dôvodov (napr. možné uplatnenie nároku v budúcnosti alebo zmluvný záväzok), av takom prípade sme na vyhotovenie nahrávky oprávnení a váš súhlas nie je vyžadovaný.

Nahrávanie hovorov nám umožňuje skontrolovať obsah hovoru za účelom zhodnotenia kvality našich služieb, určenia najlepších postupov pri komunikácii so zákazníkom a identifikácie akýchkoľvek problémov s dodržiavaním predpisov. To všetko nám umožní vyhovieť vašim potrebám a zaistiť, aby tím call centra naďalej dodržiaval pokyny kontrolných orgánov a zlepšoval kvalitu zákazníckych služieb.

Ostatné údaje – môžeme tiež spracovávať vaše online identifikátory, ako je IP adresa alebo súbory cookie generované vaším zariadením alebo prostredníctvom IT systému či webových stránok. Spracovanie týchto údajov nám pomáha diagnostikovať problémy s naším serverom a spravovať naše webové stránky. Zároveň môžeme takto sprostredkovávať kvalitné prehliadanie webovej stránky a zapamätať si vaše nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné za účelom poskytovania našich služieb, alebo na iné účely nižšie:

• Za účelom registrácie na účasť na hazardných hrách, buď prostredníctvom webovej stránky, alebo prostredníctvom našich predajných miest. Právnym základom pre takéto spracovanie je plnenie zmluvy (tj umožnenie účasti na hazardných hrách), ktorej ste stranou.

• Aby sme propagovali naše produkty a služby alebo iné oblasti (napríklad jednotlivé športy alebo športové udalosti), organizujeme rôzne projekty, súťaže a iné marketingové akcie, kde je možné robiť vizuálne alebo audiovizuálne nahrávky. V rámci týchto činností môžeme získať v obmedzenom rozsahu údaje o vašom mene(och), priezvisko, mieste narodenia, e-mailovej adrese, telefónnom čísle, vašom obľúbenom športovom klube, trvalom pobyte a korešpondenčnej adrese, a to za účelom umožnenia účasti na týchto projektoch , súťažiach a marketingových akciách. Právnym základom pre takéto spracovanie je plnenie zmluvy alebo náš oprávnený záujem.

• Za účelom plnenia povinností stanovených osobitnými právnymi predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú, napríklad zákonom č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo zákonom č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok v znení neskorších predpisov. Spracovanie je založené na dodržiavaní právnych predpisov, ktoré sme povinní dodržiavať.

• Za účelom propagácie našich produktov a služieb môžeme vaše elektronické kontaktné údaje použiť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Tento druh marketingovej komunikácie však môžete kedykoľvek odmietnuť).

• Za účelom distribúcie priamych marketingových komunikácií, ktoré budú prispôsobené vašim konkrétnym záujmom a potrebám, môžeme vykonať analýzu vášho správania a preferencií (tj. profilovanie). Takéto spracovanie je založené na súhlase, ktorý ste nám poskytli.

• Za účelom zaistenia funkčnosti registračného formulára a herného portálu môžeme vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu technických cookies a súvisiacich technických údajov. Právnym základom pre takéto spracovanie je plnenie zmluvy (tj umožnenie účasti na hazardných hrách), ktorej ste zmluvnou stranou.

• Za účelom zaistenia bezpečnosti IT systémov a sietí. Právny základ pre takéto spracovanie je náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretej strany.

• Za účelom profilovania pre prevenciu a odhaľovanie podvodov analyzujeme vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje, aby sme zabránili akejkoľvek podvodnej činnosti vykonávanej fyzicky alebo digitálne. V tomto prípade je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme alebo oprávnenom záujme tretej strany.

• Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany nášho majetku môžeme spracovať videozáznamy z našich predajných miest zachytávajúcich vašu tvár. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme.

• Za účelom prípadných reklamácií v budúcnosti zaznamenávame nahrávky telefónnych hovorov. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme alebo oprávnenom záujme tretej strany.

• Za účelom marketingovej a štatistickej analýzy vykonávanej s cieľom získať prehľad o správaní klienta a odhadnúť jeho budúce konanie alebo obchodný potenciál, profilovanie klienta, segmentácia, reporting atď. Dáta môžu byť spracované ručne alebo automaticky. Môžeme použiť napr. Google Analytics, Facebook, Google Ads, Connextra a ďalšie. Používame anonymizované alebo agregované dáta. Ak údaje nie sú anonymizované, zhromažďujeme ich s vaším súhlasom.

• Okrem vyššie uvedeného musíme spracovať a uložiť vaše osobné údaje uvedené vyššie na účely uplatnenia prípadných nárokov v budúcnosti. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme alebo oprávnenom záujme tretej strany.

Spracovanie vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu

Účelom spracovania vašich osobných údajov na základe súhlasu je ponuka produktov a služieb na mieru prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, ako aj marketingové spracovanie, analýza a profilovanie s cieľom prispôsobiť našu ponuku vašim očakávaniam a zlepšiť naše služby.

Pretože vás nechceme obťažovať zbytočnou alebo nesprávnou komunikáciou, využívame zhromaždené dáta, aby sme spoznali vaše potreby a mohli vám ponúknuť vhodné produkty a služby.

Komunikujeme s vami prostredníctvom širokej škály komunikačných kanálov, ako sú telefónne hovory, textové správy (SMS), push správy (push notifikácie), elektronické správy (alebo vyskakovacie okná) na internete / v aplikáciách mobilného telefónu.

Váš súhlas je dobrovoľný. Súhlas so spracovaním údajov môžete odmietnuť alebo ho kedykoľvek odvolať. Pokiaľ nám odmietnete dať svoj súhlas alebo ho zrušíte, nebude to mať žiadny vplyv na žiadny zmluvný vzťah medzi vami a G4G, ani na používanie jej produktov a služieb, ktoré taký súhlas nevyžadujú. Svoj súhlas môžete odvolať na predajných miestach alebo vo svojom hráčskom účte. Kvôli technickým obmedzeniam sa môže odvolanie súhlasu prejaviť s určitým omeškaním. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, máte tiež právo kedykoľvek proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracovania, tj obvykle po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu výslovne vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje archivujeme po dobu 10 rokov, ako vyžaduje osobitný zákon, po dobu trvania našej zmluvy, ale aj po ukončení zmluvy, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nutné z iných dôvodov, ale rozhodne iba po nevyhnutnú dobu na splnenie účelu v každom konkrétnom prípade.

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, budú tieto osobné údaje spracovávané iba po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať alebo obmedziť. Ak tak urobíte, zastavíme spracovanie príslušných osobných údajov na účely, s ktorými ste súhlasili.

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje počas vašej účasti na našich projektoch, súťažiach a marketingových akciách, budú tieto osobné údaje spracovávané počas vašej účasti na týchto akciách a najneskôr 1 rok po ukončení vašej účasti. Spracovanie osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek obmedziť.

  • Nahrávky hovorov ukladáme po dobu 1 roka.

Pri manipulácii s vašimi dátami rešpektujeme pravidlá minimalizácie dát. To znamená, že sme stanovili prísne pravidlá internej archivácie, aby sme zaistili, že nebudeme uchovávať žiadne údaje dlhšie, než sme na to oprávnení.

Ako a kde zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré spracováva G4G, pochádzajú z rôznych zdrojov. Spracovávame najmä údaje, ktoré sú poskytnuté priamo vami (napr. keď žiadate o naše produkty a služby alebo ak sa zúčastňujete našich súťaží či propagačných akcií) alebo ktoré ste vytvorili vašou činnosťou (napr. pri používaní našej webovej stránky, aplikácií pre mobilné zariadenia, atď. .). Vaše dáta môžeme spracovávať aj pri vašej osobnej návšteve predajného miesta.

Okrem toho tiež využívame informácie z verejných zdrojov (napr. sociálnych sietí) alebo od spolupracujúcich tretích strán (napr. agentúry zabraňujúce podvodom, poskytovatelia platobných služieb alebo register obyvateľov.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami skupiny G4G.

Každá spoločnosť v rámci skupiny bude zdieľať vaše dáta podľa článku 2 vyššie v rámci spolupráce s ostatnými spoločnosťami v 69GAMES pre interné administratívne účely. Robíme to preto, aby sme chránili naše práva a oprávnené záujmy: informácie musíme zdieľať na účely riadenia bezpečnosti a rizík.

V niektorých prípadoch môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje v rámci G4G na marketingové účely, v takom prípade vás požiadame o váš súhlas.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež oznámené spoľahlivým tretím stranám, ktoré nám poskytujú administratívnu alebo technickú podporu, tj spracovateľom údajov („spracovateľom“ sa myslí fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene správcu) . Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s platobnými inštitúciami, pokiaľ je to nevyhnutné pre poskytovanie služieb spočívajúcich vo vašej účasti na hazardných hrách, so štátnymi úradmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, pokiaľ to vyžaduje zákon, s externými poradcami a ďalšími zamestnancami, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Prístup k vašim osobným údajom bude mať iba obmedzený počet našich zamestnancov. Zamestnanci sú povinní uchovávať vaše osobné údaje a opatrenia prijaté na ich ochranu dôverne a sú oprávnení nakladať s osobnými údajmi iba na základe našich výslovných pokynov.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním?

Vaše dáta spracovávame transparentne, správne av súlade so zákonom. Vaše práva zahŕňajú: právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, právo obmedziť spracovanie, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na G4G na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ako skontrolujeme vek našich zákazníkov?

Pre vstup na naše webové stránky a využívanie našich služieb bola stanovená veková hranica 18 rokov, čo znamená, že sme implementovali technické prostriedky, ktoré zamietajú registráciu ľudí pod touto vekovou hranicou. Vedome nespracovávame žiadne osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Pokiaľ je náš zákazník alebo potenciálny zákazník rodičom alebo zákonným zástupcom a je si vedomý toho, že ich dieťa nám poskytlo ich osobné údaje, mali by nás informovať, aby sme zabránili spracovaniu osobných údajov neplnoletých. Pokiaľ zistíme, že spracovávame osobné údaje osoby mladšie ako 18 rokov, budú tieto osobné údaje okamžite zničené.

Čo ak dôjde k zmenám v spracovaní?

Všetky zmeny, ktoré môžu byť v budúcnosti vykonané v rámci ustanovení o Ochrane osobných údajov, vám budú oznámené prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov. Odporúčame však, aby ste pravidelne kontrolovali znenie tohto ustanovenia o Ochrane osobných údajov.

Cookies